ochrona

ATEX urządzenia do stref zagrożonych wybuchem

Posted On
Posted By Admin

Wiele zakładów przemysłowych stanowi strefy o szczególnie wysokim zagrożeniu wybuchowym. W takich przypadkach ważna jest zarówno świadomość użytkowników przestrzeni, jak i stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, które redukują ryzyko wybuchu oraz pożaru. ATEX urządzenia do stref zagrożonych wybuchem zapewniają wysoki stopień bezpieczeństwa. Ważne jest zarówno stosowanie odpowiednich urządzeń, jak i ich późniejsza właściwa eksploatacja.

Strefa zagrożenia wybuchem

Strefy traktowane jako przestrzenie zagrożone wybuchem dotyczą bardzo szerokiej gałęzi przemysłu. W powszechnej świadomości funkcjonuje przekonanie, że takie miejsca związane są jedynie z zakładami, w których wykorzystuje się gaz lub paliwa. W rzeczywistości jednak, problem jest o wiele bardziej rozległy. Najbardziej zagrożonymi wybuchem strefami są obiekty z branży górniczej, gazowniczej, petrochemicznej i chemicznej. Jednak na tym nie kończy się lista. Wysokie zagrożenie wybuchem występuje także w takich gałęziach przemysłu i obiektach z nimi związanymi jak cementownie, silosy zbożowe, branża drzewna czy spożywcza.

Atex – co to takiego?

Atex to unijna dyrektywa, która stanowi zbiór norm i wymogów dotyczących obiektów zagrożonych wybuchem, a zatem przestrzeni, w której może dojść do niebezpiecznego kontaktu substancji palnych z powietrzem, czego efektem może być groźny w skutkach wybuch. Dyrektywa ATEX określa obowiązki, które dotyczą zarówno zarządcę obiektu oraz jego użytkowników, jak i producentów sprzętu przemysłowego, którego zastosowaniem jest użytkowanie w strefach podatnych na zagrożenie wybuchowe. Ta druga grupa zobligowana jest do wytwarzania urządzeń jedynie zgodnie z wymogiem dyrektywy. Dyrektywa nakłada na producentów nakaz wprowadzania systemów zabezpieczających, które minimalizują ryzyko wybuchu. Z kolei zarządcy obiektów przemysłowych zobligowani są do stosowania jedynie takich urządzeń, które posiadają certyfikat ATEX, a zatem przeszły pozytywnie weryfikację pod kątem spełniania zapisów dyrektywy.

ATEX urządzenia do stref zagrożonych wybuchem

ATEX wymusza na producentach stosowanie zapisów dyrektywy przy konstruowaniu maszyn i innych urządzeń, które mają pracować w obiektach zagrożonych wybuchem. Spełnienie tych wymogów skutkuje uzyskaniem certyfikatu i właściwego oznakowania, a tym samym dopuszczeniem produktów do sprzedaży i stosowania. Najważniejszym wymogiem jest konieczność wprowadzenia w maszynach rozwiązań, które blokują możliwość wystrzału płomieni oraz ryzyko przedostawania się palnych substancji poza obręb bezpiecznej strefy maszyny. Dodatkowo, każde urządzenie musi posiadać podwójny system zabezpieczeń. Oznacza to, że maszyna musi być uzbrojona w technologię, która asekuruje samo zabezpieczenie. W przypadku awarii układu chroniącego wydostawanie się palnych substancji i tłamszenie wystrzału płomieni, automatycznie zostaje uruchomiony system zastępczy. Stosowanie takich wymogów znacznie zwiększa bezpieczeństwo w zagrożonej strefie i minimalizuje ryzyko wystąpienia zdarzenia niepowołanego.

 

leave a Comment

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!